Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny

  Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) jest placówką dla najmłodszych dzieci - noworodków i niemowląt znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, tzn. pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodziców.

  Celem Placówki jest przywracanie tym dzieciom rodziny biologicznej lub zastępczej na zasadzie szybkiej interwencji. Dzieci są przyjmowane z całego województwa Śląskiego i nie tylko

     Placówka urządzona jest w standardzie mieszkania dla niemowląt, składającego się z 2 pokoików dla dzieci, izolatki, pokoju kontaktowego do spotkań z rodzicami, sali rehabilitacyjnej, wnęki kuchennej, pomieszczenia socjalnego, oraz sanitarnego.

  W przygotowanych pomieszczeniach dysponujemy miejscami dla 15 niemowląt. Usługi opiekuńczo-medyczne wykonuje personel medyczny wspomagany przez wolontariuszy.

  Celem IOP jest szybkie przywracanie rodziny dzieciom osieroconym w wieku niemowlęcym. Realizacja tego celu odbywa się poprzez:

 • sprawowanie wszechstronnej całodobowej opieki nad dziećmi, tworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju zapewniając całodobową opiekę: właściwe warunki socjalne i opiekuńcze ( eliminowanie objawów choroby sierocej),
 • umożliwienie dzieciom kontaktów z rodzicami w celu utrzymania więzi z rodziną,
 • przygotowanie rodziny biologicznej lub zastępczej - umożliwienie i pomoc rodzicom adopcyjnym w fizycznym i psychicznym kontakcie z dzieckiem - praktyczna wiedza na temat pielęgnacji i opieki nad niemowlakiem - możliwość przebywania z dzieckiem całą dobę.
 • współpraca z ośrodkami adopcyjno - opiekuńczymi, która polega na wspólnym działaniu mającym na celu pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz powrót dziecka do rodziny biologicznej. W przypadku braku możliwości umieszczenia dziecka w środowisku biologicznym współpraca z ośrodkami umożliwia w znaczny sposób zminimalizować pobyt niemowlaka w placówce opiekuńczo - wychowawczej,
 • wywiad środowiskowy w rodzinie biologicznej, dostarczający szerokiego obrazu na temat środowiska, z jakiego pochodzi ta rodzina, co umożliwia dostosowanie odpowiedniej formy pomocy min. poprzez współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się pomocą społeczną ( domy samotnej matki, domy pomocy społecznej itd.); wywiad dostarcza także informacji na temat ewentualnych obciążeń zdrowotnych najczęściej spowodowanych nałogiem alkoholowym - informacje te są niezbędne do prawidłowego zdiagnozowania dziecka,
Priorytetowymi celami, które udaje nam się osiągnąć dzięki świadczonym usługom medycznym w ramach działalności oddziału opieki długoterminowej dla dzieci są:
 • transport dzieci i pełna diagnostyka stanu zdrowia dziecka w specjalistycznych ośrodkach służby zdrowia:
  • Konsultacje laryngologiczne
  • Konsultacje neurologiczne
  • Konsultacje kardiologiczne
  • Konsultacje preluksacyjne
  • Konsultacje okulistyczne
  • Konsultacje chirurgiczne
 • całodobowa opieka pielęgniarsko-lekarska, która obejmuje pielęgnacje noworodka, zabiegi higieniczne, pierwszą specjalistyczną pomoc w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka (oddział wyposażony jest w niezbędną aparaturę medyczną ratującą życie oraz umożliwiającą czasowy monitoring)
 • stała opieka lekarska
  • stała opieka lekarza pediatry
  • stałe ( 1 raz w tygodniu ) wizyty lekarz neurologa dziecięcego,
  • według potrzeb wizyty lekarzy specjalistów np.: chirurga, dermatologa, okulisty
 • skuteczna rehabilitacja - dzięki wczesnej diagnostyce możliwe jest dostosowanie odpowiednich form rehabilitacji i szybkie wyrównywanie niedoborów rozwojowych.
 • opieka psychologiczna nad rodziną biologiczną.
 • działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie przypadkom niechcianych ciąż.

  Miernikami realizacji celu są:

  • czas przebywania dziecka w założeniu około 3 miesiące - 90 dni,
  • liczba dzieci powierzanych rodzinom, w założeniu - 97%.

  Do IOP przyjmujemy noworodki i niemowlęta czyli dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia 12. miesiąca życia. Są to dzieci zgłaszane przez:

  • rodziców - samotne i nieletnie matki, biedne rodziny;
  • oddziały noworodkowe - dzieci porzucone lub przekazywane do adopcji;
  • oddziały pediatryczne - dzieci opuszczone, którymi nikt się nie interesuje;
  • ośrodki adopcyjne;
  • sądy i policję;
  • inne organizacje.

  Nasze zamierzenia na najbliższą przyszłość:

  • poprawa standardu usług poprzez: szkolenia personelu i wolontariuszy, dalsze wdrażanie rehabilitacji (personel i rodzice),
  • Koordynacja współdziałania z lokalną koalicją pomocy dziecku i rodzinie;
  • Promocja placówki w regionie i całym kraju.
  • Pomoc kobietom ciężarnym znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.